O stránkách

Stránky jsou určeny zejména českým studentům němčiny a dále všem, kteří mají zájem mluvit kultivovanou a nářečně nezabarvenou varietou němčiny prostou cizineckého přízvuku, tedy blížit se tzv. standardní výslovnosti.

Stránky navazují na skripta

Machač, P. (2008): VÝSLOVNOST NĚMČINY Poznámky z teorie a cvičení. 2. přepracované vydání, Praha: Nakladatelství Karolinum (122 s.), ISBN 978-80-246-1568-4.

Skripta kromě cvičení stručně obsahují pravidla standardní německé výslovnosti a vybrané výkladové pasáže.

Standardní výslovnost jako prestižní výslovnostní styl je vhodné uplatňovat tehdy, když pečlivější a neutrální výslovnost odpovídá komunikační situaci. Jinde zachovávejme – stejně jako v mateřštině – výslovnost běžnější, tedy ledabylejší, redukovanou, nářeční, a to opět podle typu komunikační situace. Přitom se snažme vystříhat nápadného míchání stylů.

Cvičení by měla sloužit

– k získání a/nebo upevnění výslovnostních návyků tak, aby se čeští mluvčí němčiny co nejvíce blížili německé standardní výslovnosti;

– k odstranění výslovnostních návyků z češtiny – viz česká výslovnost němčiny.

Cvičení odrážejí základní rozdíly v principech české a německé výslovnosti na rovině hlásek, jejich spojování, slovního přízvuku a v oblasti přejatých slov. Intonaci lze nacvičovat na základě souvislých textů. Cvičení jsou členěna do těchto hlavních oblastí (viz též Struktura stránek):

konsonanty aspirace, znělost a asimilace znělosti, konsonantické a vokalické r, Ich-Laut vs. Ach-Laut, velární nazála atd.;

vokály – kvalita vokálů, labializované vokály přední řady, redukované vokály atd.;

slovní přízvuk;

přejatá slovapřízvuk, výslovnost vokálů (a konsonantů);

texty.

Cvičení jsou koncipována tak, aby se procvičovaný jev objevil ve všech v němčině možných hláskových okolích.

Na stránkách najdeme seznam použitých fonetických značek a příklad transkribovaného textu s nahrávkou.